Halsinflammation hos jakthundar

Tryck på länken för vårt kostnadsfria webinar om halsinflammationer hos jakthundar!
Tillgänglig för alla Fjällveterinärens vänner 🙂

Fjällveterinärens webinar om halsinflammationer hos jakthundar  Kod Fjallvet2022!

Så gör du en halsbesiktning;

Utdrag ur boken Hela Jakthunden av Anna Pamuk, kan köpas via webbutiken!

DÅLIGT LUKTSINNE –
om noskvalster och halsinflammationer

Varför får hundar halsinflammation?
Ofta orsakas fall med dåligt luktsinne och sök av att jakthunden lider av en halsinflammation –
inte en noskvalsterinfektion. En halsinflammation gör att de övre luftvägarna av någon orsak blir ansvällda under ansträngning. Hunden kan börja bra på jakten men börjar snart att irra och uppvisa ett onormalt sök. Skallet låter ofta hest. Hundens ork påverkas eftersom förmågan att syresätta kroppen minskar. Ofta kommer symtomen smygande för att plötsligt upplevas som akuta och påtagliga under jaktarbetet. En obehandlad halsinflammation kan gå djupare ner till de nedre luftvägarna, med allvarlig påverkan på lungor och hjärta. Mer om detta i nästa kapitel.

Men vad är en halsinflammation? Som du nu vet är en inflammation kroppens egna svar på en retning, i det här fallet en retning i jakthundens övre luftvägar. Mycket kan reta igång denna inflammation. En infektion av virus, bakterier eller parasiter kan vara en retning, liksom en överansträngning av slemhinnorna under hårdare jakt.

Bakterier och virus
I de allra flesta fall smittar inte en halsinflammation. Den är bara smittsam om den orsakas av en infektion. Infektioner i hundens övre luftvägar orsakade av bakterier och virus är inte ovanligt. Framförallt virus sprids lätt mellan individer och kan orsaka påtagliga bekymmer för en jakthund. Ofta drabbas hela besättningen. Risk för smitta är därför något att tänka på när din hund träffar andra hundar exempelvis genom utställningar, parning eller jakt. Tänk särskilt på smittorisken under de första jaktveckorna när hundar från olika miljöer och besättningar träffar varandra.

Noskvalster och andra parasiter
Jag vill påstå följande – det är inte vanligt med noskvalsterinfektion hos våra jakthundar. I de fall den förekommer är den ofta symtomlös tills hunden kommer i släpp. Då känner hunden ingen vittring alls. Hundar med noskvalster visar sällan, till skillnad från vad många tror, övre luftvägssymtom – bortsett från det tydliga bortfallet av luktsinnet.

Dagens antiparasitära preparat är mycket effektiva för att behandla en noskvalsterinfektion. Mer om dessa snart. Parasiten dör momentant av, och hunden blir ofta symtomfri inom några dagar. I de fall symtomen kvarstår är det ingen ”envis noskvalsterinfektion” utan istället en inflammation i nosens slemhinna som effektivt behandlas med antiinflammatorisk medicin och vila från jakt några dagar.

Tyvärr förekommer också förr exotiska parasiter som hjärtmask och lungmask i Sverige. Vid utredning av trötthet eller dåligt luktsinne är det därför viktigt att utesluta parasiter med ett avföringsprov. Mer om dessa maskar i nästa kapitel när vi går djupare ner i hundens luftvägar.

Magsår orsakar halsproblem
Magkatarr eller till och med magsår hos jakthundar är tyvärr inte ovanligt. Problemet förekommer som du vet framförallt hos våra unga jakthundar, men kan drabba alla jakthundar när de utsätts för stor stress. En katarr eller inflammation i magslemhinnan orsakar illamående och sura uppstötningar – som lätt kan reta igång en halsinflammation. Andra symtom är avmagring eller en oförklarlig orkeslöshet. Unga hundar är, som vi tidigare pratat om, särskilt utsatta för skador och sjukdomar och behöver därför en hundägare som bromsar unghunden för att den inte ska drabbas av magkatarr.

Tandproblem
Det händer att jakthundar på grund av trauma drabbas av tandfrakturer. Dessa tandskador orsakar lätt en inflammation i munhålan som kan leda till en halsinflammation. Genom tandskadan uppstår ofta en bakterietillväxt med en påtaglig dålig lukt från munnen på grund av infektionen. Även tandstensangrepp i sig kan orsaka smärtsamma inflammationer och till och med tandlossning. Det är viktigt att kontrollera din jakthunds tänder för att vid tecken på skador eller problem kontakta veterinär för undersökning. Inte minst gäller det våra äldre jakthundar.

Övriga orsaker till halsinflammationer
Ibland kan miljön spela en stor roll för att utveckla halsinflammation. Isoleringsmaterial i hundhus, bäddmaterial i hundkojor och olika typer av hundfoder kan alla innehålla för kroppen främmande ämnen som potentiellt kan reta igång en halsinflammation.

Men – varför drabbas vissa individer lättare än andra? Det handlar i huvudsak om den enskilda jakthundens anatomi i svalg och övre luftvägar. Vissa jakthundar har övre luftvägar som lättare blir inflammerade till exempel på grund av en lång mjuk gom eller ett onormalt trångt svalg. Det finns också mer udda teorier om att ett halsproblem skulle kunna vara symtom på en allergi.

Sist men inte minst handlar halsinflammationer om jakthundens arbetssätt – sjukdomen drabbar i huvudsak de mest hårdpresterande jakthundarna för att de anstränger sina luftvägar till det yttersta. Vävnaden håller inte för det intensiva skallet och jaktarbetet. Bara genom ansträngningen löper de individerna stor risk för att en halsinflammation retas igång.

Symtom
Låt oss nu titta på symtomen för noskvalster respektive halsinflammation. Även om de kan vara snarlika finns det några viktiga skillnader.

Flertalet noskvalsterinfekterade jakthundar visar inga symtom alls tills de sätts i arbete. Möjligen kan hunden upplevas irriterad kring nosen och ibland uppvisa ett ökat klart nossekret. Likaså kan nysningar, fnysningar och klassiska inåtvända nysningar höras. Hos en noskvalsterinfekterad hund blir jaktarbetet ofta planlöst redan från första början. Jakthunden visar inga tecken på trötthet eller allmänpåverkan. Symtomen upplevs komma plötsligt och från ingenstans.

Symtomen hos en jakthund med halsinflammation däremot kommer nästan alltid smygande. Djurägaren har märkt att något inte stämmer under en längre tid. Hunden uppvisar korta sökturer eller drev, oförklarliga tappter, en oförmåga att skalla, ett vitt slem/skum runt nos och mun, en strimmig rodnande munslemhinna och ansvällda halslymfknutor. Vartefter jaktsäsongen går visar hunden sedan trötthet, upplevs irra mer och kan börja att hosta/harkla vid minsta ansträngning.

Halsinspektionen
I dagsläget finns tyvärr inte någon enkel och pålitlig metod att diagnostisera noskvalster. Det blir en sannolikhetsdiagnos baserad på hundens sjukdomshistoria och på en halsundersökning av hunden. Oavsett om du eller veterinären väljer att behandla din hund mot noskvalster ska en halsinspektion göras. Undersökningen handlar om att säkerställa att det inte föreligger någon halsinflammation när jakthunden underpresterar och upplevs sakna luktsinne.

De flesta veterinärer kommer därför att kräva att det görs en hälsoundersökning med halsinspektion av din jakthund vid frågeställningen ”dåligt luktsinne”. Det kan kännas lite besvärligt, men tänk på att det alltid åligger oss veterinärer att ställa diagnos innan vi förskriver medicin. En halsinspektion måste inte alltid göras av en veterinär, den kan du faktiskt göra själv. Genom en yttre och en inre halsinspektion ser du enkelt om jakthunden lider av en halsinflammation eller inte.

Uteslut halsinflammation – gör en halsinspektion!

Lys med en ficklampa in mot hundens nos – ser du något ökat flöde? Hur ser det i så fall ut? Känn sedan på halslymfknutorna som precis som hos människor sitter strax under örat, precis bredvid spottkörtlarna. Känns lymfknutorna svullna eller ömma? Känn igenom strupe och luftstrupe från utsidan. Reagerar hunden med hosta? Är den i så fall ihållande? Öppna sedan munnen för att inspektera slemhinnan i svalget. Ser den rodnande, flammig eller skummig ut? Ser du tonsillerna? Peta fram dem om det går. Är de missfärgade eller förstorade? Luktar det avvikande i munhålan?

Hur behandlas en halsinflammation?
Vid tecken på en halsinflammation ska veterinär kontaktas för vidare undersökning och behandling. Veterinären går igenom hunden, hundens närmiljö och era rutiner för att fastställa orsaken. Ibland är det inte enkelt, jag upplever att de allra flesta halsinflammationer har många olika orsaker, vi kallar de multifaktoriella.

Behandlingen brukar vara effektiv, bara orsaken fastställts. En behandling med antiinflammatorisk medicin sätts in. I de flesta fall skrivs också medicin mot magkatarr (ex. Andapsin ®) eller magsår (ex. Losec ®) ut. Som antiinflammatorisk medicin används ofta kortikosteroider (ex. Prednisolon ®) istället för så kallade NSAID-preparat (ex. Rimadyl ®) eftersom de sistnämnda markant kan irritera hundens magslemhinna.

Vid tecken på en bakterieinfektion medicineras hunden med antibiotika. Om parasiter har påvisats används antiparasitär medicin. Vid virusinfektioner är det vila och antiinflammatorisk medicin som hjälper. Till alla hundar med halsproblem rekommenderar vi också probiotika och omega 3 för att stärka immunförsvaret och skapa en balanserad bakterieflora i både mage och hals.

Att under behandlingen vila från jaktaktivitet och framförallt skall är mycket viktigt. Viloperioden varierar beroende på hur länge inflammationen pågått och vad som har retat igång den. Normalt tar läkningen två till tre veckor men ibland, som i fall av stämbandskatarr, kan läkningen ta en till två månader. När en besättningssmitta eller miljöpåverkan misstänks rekommenderas en undersökning av samtliga hundar och deras närmiljö. Kanske fler behöver behandlas?

Hur behandlas en noskvalsterinfektion?
Hundar som uppvisar symtom på noskvalsterinfektion ska behandlas. Likaså hundar som kanske inte visar symtom, men där det finns en stark misstanke om noskvalsterinfektion. Det finns idag många effektiva antiparasitära preparat (ex. Interceptor ®). Några av dessa saknar indikation mot noskvalster men bedöms ändå vara effektiva (ex. Milbemax ®). Behandlingen upprepas för att döda alla livsstadier av parasiten.

Ofta kombineras parasitbehandlingen med antiinflammatorisk medicin (NSAID-preparat). Detta på grund av den kraftiga inflammation som uppstår i nosslemhinna och bihålor när parasiten dör. Obehandlad kan inflammationen ge upphov till följdproblem exempelvis bakterieinfektioner i bihålorna.

Att behandla ”förebyggande” mot noskvalster fungerar inte, medicineringen är bara effektiv om hunden faktiskt bär på noskvalster. Däremot är det inte fel att behandla en hund trots att den inte visar några symtom om den har varit i nära kontakt med många andra hundar. Kom ihåg, det är du som bedömer risken att din hund kan vara smittad av noskvalster.

Efter behandlingen av en halsinflammation
Det är av största vikt att djurägaren i samråd med sin veterinär följer upp behandlingen av en halsinflammation för att veta att den läker ut. En diskussion kring hundpusslet förs, är det någon pusselbit som behöver korrigeras? Även om hunden är friskförklarad kommer den att vara känslig under en längre tid och har kanske ett ökat behov av vila mellan arbetspassen.

Det här med att operera bort tonsillerna eller halsmandlarna då? Endast i de fall där tonsillerna är tydligt och återkommande ansvällda rekommenderas en tonsillopereration. Det är viktigt att ta hänsyn till att tonsillerna är luftvägarnas första försvarslinje mot infektioner och inte ska opereras bort i onödan. Operation görs bara i de fall vi kan påvisa att de jobbar mot – inte med – kroppen.

Våga vägra noskvalster och halsinflammationer
Du vet nu att våra jakthundar behöver förberedas inför sitt tilltänkta jaktarbete. De ska utfodras rätt, tränas rätt och hälsoundersökas regelbundet för att upptäcka och förebygga sjukdomar. Men när det gäller sådant som vi inte kan se som en noskvalsterinfektion behöver du göra en riskbedömning. Om din jakthund varit i närkontakt med många andra hundar, behandla din hund mot noskvalster i god tid innan jaktsäsongen. Behandlingen är effektiv och din hund tar inte skada även om ingen noskvalsterinfektion föreligger.

När det gäller halsinflammationer är situationen lite mer komplicerad. Du vet ju nu att många saker kan reta igång en halsinflammation, däribland saker som vi inte än har vetskap om. Så även om din jakthund är förberedd kan inflammationen slå till. Du bör därför göra en halsinspektion på din jakthund regelbundet för att upptäcka avvikelser i tid. Och som när det gäller alla sjukdomar och skador på våra jakthundar – du förebygger halsinflammationer genom ett rätt lagt hundpussel.

 

Tillbaka till råd från veterinären

Fjällveterinären –
Veterinärklinik och
Friskvårdsbutik


Påsköppet : )
v13 Måndag-Onsdag 08-16
v14 Tisdag-Fredag 08-16

Öppettider
Måndag, Onsdag, Fredag kl08-16
Tisdag, Torsdag kl08-20

Veterinär rådfrågning
Telefontid vardagar kl08-10
Rådgivning kan gärna göras via mail info@fjallveterinaren.se 

Akuta sjukdomsfall
Akut telefon direkt 076-10 99 188
Gäller endast under klinikens öppettider

Tidsbokning
Telefontid bokning vardagar kl08-10 med möjlighet att lämna meddelande (för att bli uppringd) under hela dagen.
Vi svarar annars löpande på era frågor via info@fjallveterinaren.se Avbokning av tid görs senast 24 h innan bokad tid via telefon eller info@fjallveterinaren.se

Vaccination och kloklipp (okomplicerat på vaken hund)
Sker under klinikens öppettider,
boka ditt besök via bokning@fjallveterinaren.se eller 0670-109 09.

Drop-in avmaskning (Norgetablett)
Under klinikens öppettider, viss väntetid kan förekomma

Fjällfiket

Telefon 072-22 07 763.

Mer info om:
Fjällfiket, Café & Restaurang i Jämtland

Kontakt

Fjällveterinären växel 0670-109 09
Akut telefon direkt 076-10 99 188

Fjällveterinären i Strömsund
Lövbergavägen 45, Strömsund
– bredvid ICA Solbacken och Hälsocentralen